آخرین مهلت ثبت خدمات و زمان ارسال مدارک
1399/03/21

آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت هزینه ها برای شرکت کنندگان غیر حضوری ساعت 24 روز 22 خردادماه 1399 میباشد و مدارک روز شنبه 24 خرداد به اداره محترم پست تحویل میگردد.