هم اکنون مقالات خود در زمینه مدیریت ، حسابداری ، بانکداری و اقتصاد را به این همایش ارسال نمائید
1399/02/09

با توجه به ترافیک بالای ارسال آثار در روزهای پایانی از شما پژوهشگران محترم خواهشمندیم جهت بهره مندی از امتیازات این همایش بین المللی و دریافت آنی گواهی پذیرش مقاله هم اکنون نسبت به ارسال آن اقدام نمائید.
آخرین مهلت ارسال مقالات ساعت ۲۴ روز دو شنبه 22 اردیبهشت ماه.